Ogłoszenia Zarządu

Ogłoszenie Nr 1 z 10 maja 2020r.

Zarząd AGROMA NOVA S.A.  z siedzibą w Warszawie (00-716), ul. Bartycka 22B lok. 21A, NIP 5213879332 („Spółka”), zawiadamia, że w dniu 8 października 2019r. do Spółki wniesiony został wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa AGROMA S.A., na które składa się między innymi prawo do znaku towarowego Agroma, wierzytelności oraz prawo do domen internetowych, o łącznej wartości 645.122,00 zł, zgodnie z raportem z wyceny przedsiębiorstwa, dokonaną w oparciu o metodę dochodową, zwolnienia z opłat licencyjnych oraz skorygowanych aktywów netto. Zarząd Spółki oświadcza, że wartość wkładu niepieniężnego odpowiada jego wartości godziwej, za wkład wydano 6.366 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 633.600 zł. Nie stwierdza się nadzwyczajnych bądź nowych okoliczności wpływających na wycenę wkładu.

Ogłoszenie Nr 2 z 19 maja 2020r.

Zarząd AGROMA NOVA S.A.  z siedzibą w Warszawie (00-716), ul. Bartycka 22B lok. 21A, NIP 5213879332 („Spółka”), zawiadamia, że w dniu 14 maja 2020r. zawarta została Umowa Licencyjna z Fundacją na rzecz rozwoju rynku zaopatrzenia rolnictwa AGROMA, uprawniająca Agroma Nova S.A. do bezterminowego korzystania ze słowno-graficznego znaku towarowego „Agroma”, w zakresie i na zasadach zgodnych ze statutem Fundacji

Agroma Nova S.A. 

00-716 Warszawa,
ul. Bartycka 22B/21A,